• Rýchla a dostupná zdravotná starostlivosť

  minimálne čakacie doby a ľahká dostupnosť polikliniky

 • 35 rôznych lekárskych odborností

 • lôžkové oddelenie

  neurologické oddelenie

 • 4 odbory jednodňovej zdravotnej starostlivosti

  chirurgia, plastická chirurgia, gynekológia a ortopédia

 • Špičkové oddelenie prenatálnej genetiky

 • Pracovná zdravotná služba

Dohľad nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou

Úlohy, rozsah a náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby určuje vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z. z 23. júna 2008 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky MZ SR č. 135/2010 Z. z

Pracovná zdravotná služba vykonáva u zamestnancov a fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby,  sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu a vydáva posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu:

 • pred ich zaradením na výkon práce,
 • pri zmene pracovného zaradenia, ktoré môžu ohroziť ich zdravie alebo zdravie iných osôb, 
 • v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie v dôsledku expozície zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia alebo zdravotne nevhodných pracovných podmienok vrátane biologického monitorovania expozície,
 • ak nevykonávali viac ako šesť mesiacov prácu zo zdravotných dôvodov, aby sa zistili podozrenia na zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci alebo aby sa zistili kontraindikácie na vykonávanie prác a odporúčali vhodné opatrenia na ochranu ich zdravia, alebo opodstatnenosť ich preradenia na inú prácu a poskytnutie pracovnej rehabilitácie,
 • pri podozrení na ohrozenie ich zdravia v dôsledku pôsobenia nových faktorov práce a pracovného prostredia, zvýšenej expozície faktorom práce a pracovného prostredia alebo zmenených pracovných podmienok,
 • pri výskyte špecifických zmien alebo zvýšenom výskyte nešpecifických zmien ich zdravotného stavu, s možnosťou vývoja poškodenia zdravia z práce alebo kontraindikácie na vykonávanie práce,
 • pri kontrolnom sledovaní vybraných ukazovateľov zdravotného stavu v súvislosti s prácou, počas vymedzeného času vykonávania danej práce,
 • pri skončení práce, ktorá mohla ohrozovať ich zdravie alebo spôsobiť v neskoršom období jeho zhoršenie, 
 • sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu v určených intervaloch po skončení práce v prostredí so zdraviu škodlivými faktormi, ktorých pôsobenie sa môže prejaviť v neskoršom období,
 • imunizáciu, ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko, na ktoré je dostupná očkovacia látka,
 • analyzovanie pracovnej úrazovosti, pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a návrhy opatrení na ich elimináciu.

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Za zdravotné výkony indikované lekárom u nás nič neplatíte
 • Stabilný tím skúsených lekárov
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Moderné technické vybavenie
 • Výsledky vyšetrení v deň vyšetrenia
 • Elektronická zdravotná karta
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Bratislava je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »