• Rýchla a dostupná zdravotná starostlivosť

  minimálne čakacie doby a ľahká dostupnosť polikliniky

 • 35 rôznych lekárskych odborností

 • lôžkové oddelenie

  neurologické oddelenie

 • 4 odbory jednodňovej zdravotnej starostlivosti

  chirurgia, plastická chirurgia, gynekológia a ortopédia

 • Špičkové oddelenie prenatálnej genetiky

 • Pracovná zdravotná služba

Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe

Úlohy, rozsah a náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby určuje vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z. z 23. júna 2008 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky MZ SR č. 135/2010 Z. z.

Spoločnosť NOVAPHARM, s.r.o. je oprávnená na základe poverenia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, vykonávať posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe, v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z.  o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe.

Pracovné činnosti na železničnej dráhe sa podľa požiadaviek zaraďujú do zmyslových skupín 1 až 4.

 • Do zmyslovej skupiny 1 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoby vedú hnacie dráhové vozidlá na železničnej dráhe.
 • Do zmyslovej skupiny 2 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoby priamo riadia alebo kontrolujú dopravnú službu, pripravujú (zabezpečujú) vlakovú cestu, zúčastňujú sa posunu alebo sa inak bezprostredne podieľajú na doprave alebo na pohybe dráhového vozidla. Ďalej osoba, ktorá vykonáva priamy dozor na pracovné činnosti, pre ktoré je predpísaná skupina zmyslová skupina 1 alebo 2, a tie osoby, ktoré pri výkone svojej pracovnej činnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebujú správny farbocit. Osoba, ktorá vykonáva práce pri posune dráhového vozidla, musí mať zmyslovú skupinu 2 bez korekčných okuliarov alebo kontaktných šošoviek. Osoba, ktorá sa pri výkone práce musí riadiť návestnými znakmi návestidiel, tieto obsluhuje alebo ich udržuje, musí spĺňať požiadavky zmyslovej skupiny 2.
 • Do zmyslovej skupiny 3 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých osoba musí vstupovať bez dozoru do priestoru koľajiska a trate, neriadi ani nekontroluje dopravu a na výkon svojej pracovnej činnosti nepotrebuje správny farbocit.
 • Do zmyslovej skupiny 4 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri výkone ktorých osoba nemá priamy vplyv na riadenie dopravy a v priestore koľajiska a trate sa pohybuje pod dozorom alebo pracuje pod dozorom. 
Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Za zdravotné výkony indikované lekárom u nás nič neplatíte
 • Stabilný tím skúsených lekárov
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Moderné technické vybavenie
 • Výsledky vyšetrení v deň vyšetrenia
 • Elektronická zdravotná karta
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Bratislava je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »