• Rýchla a dostupná zdravotná starostlivosť

  minimálne čakacie doby a ľahká dostupnosť polikliniky

 • 35 rôznych lekárskych odborností

 • lôžkové oddelenie

  neurologické oddelenie

 • 4 odbory jednodňovej zdravotnej starostlivosti

  chirurgia, plastická chirurgia, gynekológia a ortopédia

 • Špičkové oddelenie prenatálnej genetiky

 • Pracovná zdravotná služba

Rádiodiagnostické oddelenie

Rádiodiagnostické oddelenie

Rádiodiagnostické oddelenie je vybavené modernými prístrojmi, ktoré obsluhuje skúsený personál.

Naše RTG pracovisko je plne digitalizované, čo znamená, že nepoužívame klasické RTG filmy, ale záznam pre pacienta vykonávame na CD nosič. Okrem denzitometrie, ktorá je umiestená na III poschodí, sa všetky  pracoviska nášho RTG oddelenia nachádzajú na II. poschodí polikliniky.
Pracovisko počítačovej tomografie je vybavené CT prístrojom firmy Siemens Somatom Emotion 16, ktoré umožňuje vykonávať všetky typy CT vyšetrení a taktiež ozónoterapiu lumbálnej oblasti  pod CT kontrolou.
Na pracovisku klasickej rádiografie sa vykonávajú bežné RTG vyšetrenia hrudníka, kostí, lebky, prínosových dutín, chrbtice na novom digitálnom RTG prístroji.
Pracovisko mamografie- vyšetrenie prsníkov, je vybavené novým digitálnym RTG prístrojom Hologic - Selenia,  ktorý umožňuje získať vysokokvalitný obraz pri nízkej radiačnej záťaži.
Na našom ultrazvukovom pracovisku vykonávame USG vyšetrenia brucha, m. panvy, krku, prsníkov, mäkkých časti. Farebný dopplerovský program umožňuje ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému: krčné tepny, brušná aorta, končatinové tepny ako aj vyšetrenie žilového systému  dolných končatín.
Celotelovým denzitometrickým prístrojom Lunar Prodigy firmy GEM je možné na našom pracovisku stanoviť stupeň osteoporózy.
Samozrejmá je úzka spolupráca s klinickými pracoviskami pri stanovení včasnej a správnej diagnózy ochorenia.

 • Primár MUDr. Iveta Petrašovičová
 • Bc. Dalibor Pružinec
  vedúci rádiologický technik


 • OBJEDNÁVANIE PACIENTOV

  Objednávanie na vyšetrenie je možné cez Call centrum ProCare na tel. č. 0907888999
  alebo osobne na RDG pracovisku NsP NOVAPHARM s.r.o., ProCare Trnavské mýto,
  RDG evidencia, 2.poschodie, Pondelok - Piatok v čase 7:15 - 13:30 hod..

  RDG vyšetrenia sú realizované len u pacientov vyšetrených v poliklinike Novapharm s.r.o.

  Žiadame pacientov, aby dodržiavali dátum vyšetrenia. Odhlásenie, resp. preobjednanie sa na náhraný termín, je možné osobne na RDG okienku, alebo telefonicky
  Objednávacie časy sú orientačné! Akútne stavy a pacienti PZS majú prednosť.

   

 • RTG vyšetrenie

  RTG vyšetrenie (“röntgen“)
  sa vykonáva na základe prinesenej žiadanky na vyšetrenie, ktorú vypísal indikujúci lekár, kde musí byť presne určený orgán, ktorý má byť vyšetrený. Na našom RDG oddelení  máme k dispozícii  multifunkčný rádiodiagnostický systém pre priamu digitalizáciu. Tento systém spĺňa všetky európske i celosvetové požiadavky na zdravotnícke rádiologické vybavenie a ponúka plný rozsah skiagrafických vyšetrení:

  1. röntgenové snímky celého skeletu
  2. natívnu snímku brucha
  3. snímku paranazálnych dutín
  4. snímku hrudníka
  5. špeciálne projekcie skeletu podľa indikácie odosielajúceho lekára 

  U žien vo fertilnom veku RTG vyšetrenia vykonávame len v období od 1. do 10. dňa od začiatku menštruácie, s výnimkou  vitálnych  indikácii k vyšetreniu.

  Veľkým prínosom priamej digitalizácie, ktorú ponuka náš RDG prístroj je zvýšenie kvality výsledného obrazu, ktorý následne  vieme upraviť  a doladiť na  špeciálnych diagnostických monitoroch. Snímky sú odosielané do  systému  PACS, prostredníctvom  ktorého si všetci lekári v našom zdravotníckom zariadení  môžu snímku pozrieť priamo vo svojom počítači. Súčasne sa tieto snímky vďaka PACS  archivujú v digitálnej podobe v počítači a nie na  filme. Na požiadanie snímky  vydávame  na CD nosiči - o podmienkach vydaní snímky na CD nosiči pacienti získajú informácie na našom oddelení.
  Naše RDG pracovisko je vďaka systému PACS  súčasťou komunikačnej siete zdravotníckych zariadení na Slovensku, čo umožňuje vzájomnú výmenu obrazovej RTG dokumentácie odbornými zdravotníckymi zariadeniami v rámci celej Slovenskej republiky.

 • CT vyšetrenie

  CT vyšetrenie
  je neinvazívny moderný spôsob vyšetrenia orgánov ľudského tela využívajúci ionizujúce žiarenie a kontrastnú látku. Na našom CT pracovisku vykonávame tieto vyšetrenia:
  • vyšetrenie pohybového ústrojenstva pre potreby ortopédie
  • vyšetrenie neurologických ochorení v oblasti hlavy a chrbtice
  • vyšetrenie hlavy a krku, vyšetrenie ciev mozgu a krku 
  • vyšetrenie hrudníka a pľúc, vyšetrenie veľkých ciev vnútrohrudia
  • vyšetrenie brucha s posúdením jednotlivých orgánov a ciev
  • CT irigo vyšetrenie
  • vyšetrenie malej panvy
  • vyšetrenie traumatických a polytraumatických pacientov
  Rádiodiagnostické výkony sú vykonávané erudovaným personálom. Pri vyšetrení je postupované tak, aby dávka ionizujúceho žiarenia bola čo najnižšia v pomere k zachovaniu kvality vyšetrenia. Pravidelne je kontrolovaný stav CT prístroja, ktorý musí spĺňať prísne normy. Na vyšetrenie je pacient odoslaný indikujúcim lekárom s vyplnenou žiadankou.
  Ak ste už boli na CT vyšetrení na inom pracovisku a ide o kontrolné vyšetrenie je nutné, aby ste si priniesli aj predošlú CT dokumentáciu z iných pracovísk.
  Na CT vyšetrenie prichádza pacient s prázdnym žalúdkom, čo znamená nejesť najmenej 5 hodín pred vyšetrením, prijímanie tekutín - vody je naopak žiadané.
  Pri  CT vyšetrení brucha a malej panvy je nutná perorálna kontrastná náplň kľučiek čreva, preto pacient hodiny pred vyšetrením vypije zriedenú jódovú kontrastnú látku zriedenú vo vode.
  Pred vyšetrením malej panvy u ženy je nutné zaviesť hlboko do pošvy suchý tampón, je taktiež žiaduce dobre vyčistiť hrubé črevo. Vyšetrenie panvy u ženy aj muža vyžaduje naplnený močový mechúr.
  Pred CT-irigo vyšetrením je príprava ako pred kolonoskopiou - prípravu zabezpečuje indikujúci lekár.

  Vyšetrujúci rádiológ, na základe svojich odborných vedomostí môže zistiť, že pre detailnejšie zobrazene niektorých štruktúr je potrebné podať kontrastnú látku, aby sa dosiahol diagnostický efekt rádiologického vyšetrenia. O tomto oboznámi pacienta a pacient sa rozhodne, či s podaním kontrastnej látky súhlasí alebo nie. K intravenóznemu podaniu  jódovej kontrastnej látky  je potrebné poznať aktuálne hodnoty kreatinínu.

  Kontrastná látka sa do žily podáva vyššou rýchlosťou a preto silnú bolesť v mieste vpichu treba okamžite oznámiť. Prípadný únik malého množstva kontrastnej látky mimo žilu nie je nebezpečný. Počas podávania kontrastnej látky niektorí ľudia pociťujú teplo čo je normálny sprievodný jav a nejedná sa o nič nebezpečné. Krátkodobé zmeny v mieste vpichu, ako je začervenanie, mierny opuch, nevýznamné krvácanie a mierna bolestivosť sú bežné a zvyčajne netrvajú dlhšie ako niekoľko minút. Samotné vyšetrenie sa začína ihneď po injekcii alebo s rôznym časovým odstupom (desiatky minút).


  Približný čas vyšetrenia je pacientovi oznámený po injekcii. Vylúčenie látky z organizmu trvá vo väčšine prípadov 24 hodín. Začiatok každého CT vyšetrenia sa môže posunúť, ak sa ukáže, že niektorého z predošlých pacientov je potrebné vyšetriť podrobnejšie, ako je bežné. Podaná látka nepoškodzuje Váš organizmus a neznižuje Vašu pozornosť, napr. pri riadení motorového vozidla.
  Na našom CT pracovisku používame jódovú kontrastnú látku, pri ktorej je možný výskyt alergickej reakcie. Pre zabránenie vzniku nežiaducich komplikácií po intravenóznej aplikácii jódových kontrastných látok (k.l.) vyžadujeme antialergickú prípravu pacienta pred CT vyšetrením v prípade, ak je predpoklad, že mu bude k.l. podaná. Antialergickú prípravu zabezpečuje spravidla odosielajúci/indikujúci lekár. Dobrá hydratácia pacienta je nutná.

  Rizikové faktory k podaniu k.l. a navrhovaný postup:
  a) anafylaktická reakcia počas predchádzajúceho vyšetrenia s použitím k.l.
      - je potrebné uvažovať o diagnostike bez použitia k.l., zvážiť MR vyš. alebo inú
        vyšetrovaciu modalitu
      - je nutné, aby mal pacient antialergickú prípravu

  b) pacienti s polyvalentnými alergiami - alergia na uštipnutie včelou/osou, atopici, astmatici, polymorbídni pacienti a starší pacienti (vek nad 70 rokov) so srdcovocievnym ochorením
      - je nutné, aby mal pacient antialergickú prípravu

 • USG vyšetrenie

  USG vyšetrenie (“sonografia“)
  sa vykonáva na základe žiadanky na USG vyšetrenie, ktorú vypísal indikujúci lekár. Na žiadanke musia byť presne určené orgány, ktoré majú byť  vyšetrené. Ak bol pacient predtým na USG vyšetrení na inom pracovisku, je potrebné aby doniesol výsledky týchto vyšetrení, čo nám umožňuje porovnanie nálezov v čase. 
  Našim USG prístrojom môžeme pomocou využitia  elastografie  zvýšiť špecificitu ultrazvukového vyšetrenia, hlavne pri diagnostike útvarov v prsníku, zriedkavejšie pri vyšetrení pečene. Elastografia vychádza zo skutočnosti, že patologické zmeny tkaniva sa prejavujú zmenenými mechanickými vlastnosťami. Je to neinvazívna meracia metóda na zisťovanie rozdielov tuhosti tkanív v organizme. Táto metóda sa často používa na detekciu nádorov, ktoré sú tuhšie ako okolité zdravé tkanivo. Zobrazenie elastických vlastností prebieha pomocou ultrazvukového signálu a zobrazuje ich vo farebnej škále (mäkké tkaniva sa zobrazujú žlté až  zelené, tuhé červené až čierne). Pri vyšetrení pečene lepšie pozorujeme jej poškodenie pri cirhóze a fibróze, tzv. zjazvovanie pečene  - nepriame hodnotenie elasticity pečene. 

  Na našom  USG pracovisku máme k dispozícii  kvalitný – multifunkčný  USG prístroj, ktorý je určený pre :

  1. USG vyšetrenia brucha a malej panvy
  2. USG mäkkých častí a svalov
  3. USG prsníkov
  4. Dopplerovské vyšetrenie ciev
  5. USG vyšetrenie krku
  O príprave na USG vyšetrenie je pacient dôkladne informovaný pri objednávaní na toto vyšetrenie.

 • Denzitometria

  Denzitometria
  znamená meranie hustoty kostnej hmoty. V súčasnosti je zlatým štandardom diagnostiky osteoporózy. U väčšiny prístrojov sa meria sa stupeň absorpcie rtg lúčov po prechode kostným tkanivom. Hoci pracuje na rtg princípe, netreba sa ho obávať - ide o bezbolestné vyšetrenie a na rozdiel od bežného rtg snímkovania je dávka ožiarenia zanedbateľná (s výnimkou u tehotných žien). Meria sa hustota kostí v miestach najčastejších zlomenín, t.j. oblasti predlaktia, driekové stavce a horný koniec stehennej kosti. Laikmi často vyžadovaná "celotelová denzitometria" sa bežne nerobí a vo väčšine prípadov ani nemá žiaden význam. Denzitometrické vyšetrenie trvá rádovo niekoľko minút, vykonáva sa poležiačky. Nie je potrebná žiadna špeciálna príprava. Výsledkom denzitometrie je číslo (hustota kostného tkaniva v g/cm2 a tzv. T- a Z-skóre), nie obraz štruktúry kosti, či nález zlomeniny. Podľa výsledku sa meranie klasifikuje do troch kategórií: norma, osteopénia a osteoporóza. Denzitometrické vyšetrenie sa vykonáva len v odôvodnených prípadoch, resp. len na základe prísne vymedzených indikačných kritérií. Denzitometrické vyšetrenie ordinuje odborný lekár: endokrinológ, gynekológ, ortopéd a reumatológ.

 • Mamografia

  Mamografia
  je v súčasnosti jedinou vhodnou, relatívne neškodnou metódu pre diagnostiku skorých štádií karcinómu prsníka. Zakladá sa na röntgenovom snímkovaní každého prsníka vdvoch rovinách (projekciách). Mamografické vyšetrenia rozdeľujeme na preventívne a diagnostické. Preventívne mamografické vyšetrenie podstupuje žena, ktorá nemá žiadne príznaky ochorenia. Na Slovensku  sa tieto vyšetrenia robia podľa odborného usmernenia MZSR od 40. roku veku a odporúčajú sa raz za dva roky. Mamografické vyšetrenie nezabráni vzniku rakoviny prsníka, ale vie ju odhaliť v jej počiatočných štádiách, kedy je ochorenie plne liečiteľné.
  Častejšie preventívne vyšetrenia – viac ako raz za dva roky sa odporúčajú len vo vybraných prípadoch (napr. užívanie hormonálnych preparátov, pozitívna osobná alebo rodinná anamnéza, ťažko prehľadný mamografický obraz a pod.). V prípade podozrivých príznakov -napr. nahmatanie hrčky na prsníku  je možné urobiť vyšetrenie aj skôr, vtedy sa jedná už o  diagnostickú mamografiu.
  Mamografia sa vykonáva na základe prinesenej žiadanky na vyšetrenie, ktorú vypísal gynekológ alebo klinický onkológ . Vždy by tomu malo predchádzať klinické vyšetrenie oboch prsníkov a podpazušia indikujúcim lekárom. U žien so zachovalým menštruačným cyklom sa vyšetrenie vykonáva v prvej polovici cyklu od 1. do 10. dňa od začiatku menštruácie. Odporúča sa v deň vyšetrenia nepoužívať dezodoranty alebo iné kozmetické prípravky - hlavne práškové deodoranty či púdre a antiperspiranty, na oblasť prsníkov a podpazušia, pretože by mohli byť zdrojom omylu pri hodnotení mamografii. Vyšetrenie je trochu nepríjemné, nie je však bolestivé. Žena pri vyšetrení stojí. Každý prsník je vyšetrený v dvoch projekciách, každý krát sa musí prsník stlačiť, čo býva zdrojom nepríjemných pocitov. Bez zvýšeného tlaku by však mamografická snímka nemala dobrú kvalitu, vyšetrenie by bolo zbytočné. Na mamografickom pracovisku sa odporúča hodnotenie mamografických snímok dvoma lekármi, čo zvyšuje presnosť hodnotenia (tzv. dvojité čítanie).
  Je veľmi dôležité, aby každá žena absolvovala preventívne vyšetrenie - štatisticky sa karcinóm prsníka vyskytuje u každej 8. až 12. ženy. Všetky ženy nad 40 rokov by mali pravidelne raz za rok navštíviť svojho gynekológa a raz za jeden až dva roky aj mamografické pracovisko. Po vykonaní preventívnej mamografie a jej zhodnotení je potrebné v určitých prípadoch realizovať ďalšie doplňujúce vyšetrenia, ako napr. doplňujúce mamografické projekcie, ultrazvukové vyšetrenie prsníkov alebo konzultáciu na vyššom pracovisku. Ak sa doplňujúce vyšetrenia nezrealizujú, nie je možné s istotou stanoviť správnu diagnózu, resp. vylúčiť závažné ochorenie. Ak ste mamografické vyšetrenie v minulosti absolvovali v inom zdravotníckom zariadení, je potrebné k aktuálnemu mamografickému vyšetreniu priniesť staršiu snímkovú dokumentáciu za účelom porovnania dynamiky zmien.
  Pri MMG vyšetrení sa ochranné prostriedky na ochranu štítnej žľazy štandardne nepoužívajú.

 • Ozónoterapia

  Ozónoterapia
  Na našom RDG pracovisku vykonávame ozónoterapiu v driekovej oblasti. Medicínsky ozón aplikujeme v presne stanovenom množstve a koncentrácii pod CT kontrolou na problematické miesto, to znamená, do tesnej blízkosti koreňa nervu. Pacient musí spĺňať viacero kritérií, to či je vhodný alebo nie na ozonoterapiu, musí posúdiť lekár špecialista (neurológ, ortopéd) po vyšetrení na CT (počítačovej tomografii) alebo magnetickej rezonancii.
  Ozón pôsobí zároveň proti opuchu a zápalu, vysušuje tekutinu v platničke, čo spôsobí, že sa vráti do pôvodnej polohy. Následne sa zníži tlak na nervový koreň, čo sa prejaví ústupom bolesti.
  Zákrok trvá najviac desať minút. Po zákroku pacient  môžete pociťovať tŕpnutie alebo tlak v oblasti, do ktorej bol ozón podaný. Aspoň jeden deň po ozónoterapii je potrebné dodržiavať pokoj na lôžku. Minimálne týždeň je nevyhnutné vylúčiť fyzickú námahu, masáže a potom sa poradiť s neurológom, prípadne rehabilitačným lekárom o vhodných cvičeniach a ďalšom postupe.

  Výhody ozónoterapie
  - kratšia rekonvalescencia ako pri operácii platničky
  - pacienti ju  môžu podstúpiť opakovane
  - nevznikajú pri nej zápaly a zrasty
  - robí sa pri plnom vedomí
  - môže operáciu oddialiť alebo od nej úplne uchrániť

  Ozónoterapia nie je hradená z verejného zdravotného poistenia, preto ju poskytujeme ako platený zákrok za úhradu.

Prílohy

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Za zdravotné výkony indikované lekárom u nás nič neplatíte
 • Stabilný tím skúsených lekárov
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Moderné technické vybavenie
 • Výsledky vyšetrení v deň vyšetrenia
 • Elektronická zdravotná karta
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Bratislava je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »