• Moderná a zrekonštruovaná poliklinika

 • 16 odborných ambulancií

 • 4 oddelenia spoločných vyšetrovacích zložiek

  rádiodiagnostické, fyziatricko - rehabilitačné, oddelenie centrálnej sterilizácie a odd. klinickej biochémie

 • Možnosť rýchleho a priameho objednania

 • Dostupná pracovná zdravotná služba

O nás

O nás

Spoločnosť NOVAPHARM, s. r. o., prevádzkujúca v súčasnosti Železničnú nemocnicu a polikliniku v Bratislave, rozšírila od 1. decembra 2007 svoju činnosť v oblasti poskytovania liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti aj v Železničnej poliklinike vo Zvolene. Dňom 30. 11. 2007 skončila svoju činnosť v uvedenej poliklinike spoločnosť EUROTRADE SLOVAKIA, s.r.o.

Záujmom spoločnosti NOVAPHARM, s.r.o. je ďalej pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Železničnej poliklinike Zvolen a do budúcnosti rozširovať a skvalitňovať rozsah a úroveň poskytovaných služieb.

Železničná poliklinika zabezpečuje komplex špecifickej preventívnej zdravotnej starostlivosti pre zamestnancov železníc a ďalších zmluvných partnerov za účelom posudzovania telesnej a zmyslovej spôsobilosti na výkon povolania v zmysle zákona 164/1996 Z.z. o dráhach na základe poverenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Dôležitou zložkou činnosti na odborných ambulanciách je liečebná zdravotná starostlivosť pre širokú verejnosť v týchto odboroch:

 • interná medicína - diabetológia, kardiológia + ECHO, ergometria, obezitológia, cievne, pľúcne + spirometria, reumatológia + osteológia s celotelovým denzitometrom.
 • neurológia
 • psychiatria + akupunktúra
 • očné
 • otorinolaryngológia + audiometria
 • chirurgia
 • biochemické a hematologické laboratórium
 • komplexná rehabilitácia

Prvý kontakt zabezpečujú všeobecní lekári pre dospelých vo Zvolene a v spádových regiónoch Brezno, Banská Bystrica, Lučenec a Fiľakovo u ktorých je možné sa prihlásiť do starostlivosti. Zabezpečujú komplexnú liečebnú a preventívnu starostlivosť hradenú zo zákona.

Stomatologickú starostlivosť zabezpečujú zubné ambulancie vo Zvolene (štyri), ďalej v Banskej Bystrici a v Lučenci.

Okrem zdravotnej starostlivosti hradenej zo zdravotného poistenia poskytujeme aj komplexné komerčné preventívne prehliadky pre fyzické a právnické osoby podľa požiadavky klienta, zamerané na kardiovaskulárny aparát, prevenciu onkologických ochorení, postihnutia pohybového aparátu vrátane merania kostnej hustoty na prevenciu osteoporózy (denzitometria).

Železničná poliklinika ďalej ponúka rehabilitačné služby a v neposlednom rade aj Pracovnú zdravotnú službu poskytovanú skúseným tímom odborníkov, ktorá vám zabezpečí zákonmi vyžadovanú ochranu zdravia zamestnancov zazmluvnených spoločností a zároveň dodržiavanie zákonných povinností sledovaných príslušnými štátnymi kontrolnými orgánmi.Systém vykonávania pracovnej zdravotnej služby, ktorý ponúkame, vám umožní objednanie si tak dohľadu nad prácou a pracovným prostredím, ako aj nad zdravotným stavom vašich zamestnancov len v najnutnejšom potrebnom rozsahu, pri dodržaní požiadaviek príslušných zákonov.

Veríme, že naša ponuka služieb vás zaujme natoľko, aby ste si overili vysokú profesionálnu úroveň nami ponúkanej liečebnej zdravotnej starostlivosti a ďalších služieb a nadviazali s nami obojstranne výhodný kontakt.

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Vynikajúce a moderné technické vybavenie
 • Komplexné služby rehabilitačného oddelenia
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Krátke doby objednania
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Zvolen je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »