• Moderná a zrekonštruovaná poliklinika

 • 16 odborných ambulancií

 • 4 oddelenia spoločných vyšetrovacích zložiek

  rádiodiagnostické, fyziatricko - rehabilitačné, oddelenie centrálnej sterilizácie a odd. klinickej biochémie

 • Možnosť rýchleho a priameho objednania

 • Dostupná pracovná zdravotná služba

PZS

Pracovná zdravotná služba vznikla ako súčasť Železničnej nemocnice a Polikliniky NOVAPHARM, s.r.o. po splnení podmienok, získaním licencie č. OPPL- 5519/2006-Oj na vykonávanie činnosti udelenej Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v roku 2006 v zmysle zákona NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Činnosť pracovnej zdravotnej služby spočíva predovšetkým v cielených odborných poradenských službách pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorá prostredníctvom tímu odborných zdravotníckych pracovníkov s určenou špecializáciou vykonáva zdravotný dohľad, t.j. odborné a špecializované činnosti týkajúce sa pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie a  posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.
Pracovná zdravotná služba NOVAPHARM s.r.o. vykonáva preventívne a ochranné služby podľa § 26 Zákona. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Preventívne a ochranné služby sú odborné služby poskytované zamestnávateľovi; súvisia s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosomatických rizík a ochranou pred nimi.

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Vynikajúce a moderné technické vybavenie
 • Komplexné služby rehabilitačného oddelenia
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Krátke doby objednania
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Zvolen je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »