• Moderná a zrekonštruovaná poliklinika

 • 16 odborných ambulancií

 • 4 oddelenia spoločných vyšetrovacích zložiek

  rádiodiagnostické, fyziatricko - rehabilitačné, oddelenie centrálnej sterilizácie a odd. klinickej biochémie

 • Možnosť rýchleho a priameho objednania

 • Dostupná pracovná zdravotná služba

Súvisiaca legislatíva

Právo na ochranu zdravia pri práci je dané každému zamestnancovi v najvyššej právnej norme, a to ústavou Slovenskej republiky, ktorá vo svojom článku 36 hovorí, že zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky.

Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení zmien a doplnkov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci stanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci, taktiež definuje pojem prevencie a stanovuje jej všeobecné zásady. Na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu.

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uvedené  zákony sú platné v znení ďalších zmien a doplnkov:

Zákon č. 140/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 132/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ostatná súvisiaca legislatíva

Vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky MZ SR č. 135/2010 Z. z.

Nariadenie vlády  SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.

Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám.

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení NV SR č. 300/2007 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení NV SR č. 301/2007 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.

Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.

Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Nariadenie vlády SR č.  253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu.

Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.

Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu v znení NV SR č. 217/2008 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.

Nariadenie vlády SR č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.

Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu.

Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

Odborné usmernenie MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci č.  10525/2010-OL.

Vyhláška MDPT SR č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe.

Vyhláška MZ SR č. 148/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu.

Vyhláška MZ SR č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zmysle neskorších predpisov.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v zmysle neskorších prepisov.

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Vynikajúce a moderné technické vybavenie
 • Komplexné služby rehabilitačného oddelenia
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Krátke doby objednania
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Zvolen je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »