• Moderná a zrekonštruovaná poliklinika

 • 16 odborných ambulancií

 • 4 oddelenia spoločných vyšetrovacích zložiek

  rádiodiagnostické, fyziatricko - rehabilitačné, oddelenie centrálnej sterilizácie a odd. klinickej biochémie

 • Možnosť rýchleho a priameho objednania

 • Dostupná pracovná zdravotná služba

Dohľad nad pracovnými podmienkami

Úlohy, rozsah a náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby určuje vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z. z 23. júna 2008 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky MZ SR č. 135/2010 Z. z.

 • identifikácia faktorov pracovného prostredia, ktoré môžu vzhľadom na svoje vlastnosti ohrozovať zdravie zamestnancov,
 • zisťovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia (frekvenciu, dĺžku a intenzitu ich pôsobenia),
 • hodnotenie zdravotných rizík zo zistenej expozície zdraviu škodlivým faktorom pracovného prostredia,
 • poskytovanie  poradenstva zamestnávateľovi a zástupcom zamestnancov a návrhov opatrení zameraných na ochranu a podporu zdravia zamestnancov pri úpravách pracovného prostredia, pri ergonomickom riešení a usporiadaní pracovísk a pracovných miest zo zdravotného hľadiska vzhľadom na vykonávané práce podľa príslušných legislatívnych úprav a súčasných odborných a vedeckých poznatkov,
 • kooperácia a konzultačná pomoc pri riešení mimoriadnych ohrození zdravia na pracovisku,
 • školiaca a edukačná činnosť o vplyve práce a pracovného prostredia na zdravie.
 • poradenstvo k zabezpečeniu rekondičných pobytov podľa Zákona 132/2010 a ich zabezpečenie formou rehabilitácie vo vlastných zdravotníckych zariadeniach.
Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Vynikajúce a moderné technické vybavenie
 • Komplexné služby rehabilitačného oddelenia
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Krátke doby objednania
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Zvolen je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »