• Moderná a zrekonštruovaná poliklinika

 • 16 odborných ambulancií

 • 4 oddelenia spoločných vyšetrovacích zložiek

  rádiodiagnostické, fyziatricko - rehabilitačné, oddelenie centrálnej sterilizácie a odd. klinickej biochémie

 • Možnosť rýchleho a priameho objednania

 • Dostupná pracovná zdravotná služba

Psychologické vyšetrenia

Úlohy, rozsah a náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby určuje vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z. z 23. júna 2008 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky MZ SR č. 135/2010 Z. z.

Pracovná zdravotná služba  spoločnosti NOVAPHARM, s.r.o. v Bratislave  poskytuje pre fyzické i právnické osoby širokú škálu  psychologických  služieb.
Pre fyzické osoby poskytujeme poradenské a psychoterapeutické služby pri riešení osobných, rodinných či pracovných situácií formou konzultácií v  poradenskom či psychoterapeutickom procese.  Diagnostickou činnosťou poskytujeme informácie klientovi o jeho silných a slabých stránkach.

Pre právnické osoby ponúkame nasledovné služby:

Psychologické služby:

 • pri prijímaní, výbere a optimalizácii rozmiestňovania pracovníkov,
 • psychologické vyšetrenie ako súčasť preventívnej lekárskej prehliadky v súvislosti,
 • s výkonom práce    a pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu u prác zaradených do  3. a 4. kategórie, resp. pri rizikových  prácach, 
 • posúdení  psychickej pracovnej spôsobilosti  pri  zmenenej  pracovnej výkonnosti,  zvýšenej  pracovnej úrazovosti,
 • psychologické pracovné poradenstvo pre zamestnancov,
 • psychologické poradenstvo, konzultácie, analýzy v oblasti bezpečnosti práce,
 • analýzy pracovnej motivácie a spokojnosti pracovníkov,                                     
 • lektorskú  činnosť.

Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.

Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel v  zmysle  Zákona  č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Jedná o  skupiny vodičských oprávnení skupiny  C, C+E, D, D+E a podskupiny C1,C1+E, D1, D1+E.

Psychologické vyšetrenie je povinné u:

a) žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia

 • skupiny        C, C+E, D, D+E     
 • podskupiny  C1+E, D1, D1+E, C1

b) iných osôb, ktorým takáto povinnosť vyplýva zo zákona

Každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky je povinnosť  absolvovať psychologické vyšetrenie u vodičov   motorových vozidiel

 • skupiny C, C+E, D, D+E a podskupiny C1,C1+E, D1, D1+E
 • vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo, taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Psychologické vyšetrenie sa musí  absolvovať  najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každé dva roky.

 

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Vynikajúce a moderné technické vybavenie
 • Komplexné služby rehabilitačného oddelenia
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Krátke doby objednania
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Zvolen je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »